res0019

89.00 zł z VAT

Out of stock

The SHOULDER STRAP was designed to fit specifically LESZNER 1900 products (such as TULBOKS HOME, laptop SLEEVE) but it will be a welcome addition to any product that requires a shoulder strap.

The brass fittings and the webbing are made to very high strength standards and multiple stitches using strong linen threads make for a reliable and robust strap.

Universal Leszner 1900 SHOULDER STRAP.

40mm cotton webbing equipped with a cast brass regulator, traditionnal brass carabiners and D-rings as well as a leather and wool felt padding.

The lenght of the strap can be adjusted to suit any size and height. A wide shoulder pad lined with soft felt allows for a comfortable usage.

 

Weight 0.3 kg
Dimensions 145 x 4 x 1 cm

Kładziemy ogromny nacisk na jakość surowców z których produkujemy nasze wyroby. Nie używamy materiałów syntetycznych. Dotyczy to całego procesu produkcji, od wytwarzania produktu, przez jego wykańczanie, konserwację, konfekcjonowanie i pakowanie do wysyłki. Nasze wyroby produkowane są z myślą o kolejnych pokoleniach. Wierzymy, że połączenie tradycyjnych rzemieślniczych metod, naturalnych i najlepszych jakościowo surowców z nowoczesnymi technologiami pozwala naszym wyrobom stać się międzypokoleniowym dobrem.

Poniżej możesz dokładniej zapoznać się z gamą surowców z jakich korzystamy przy wytwarzaniu tego produktu.

SKÓRY

Nasze skóry to wyroby produkowane według tych samych metod od ponad stu lat. Korzystamy tylko ze skór bydlęcych wyprawianych roślinnie, bez dodatku soli chromu. Jest to szlachetny proces, do którego wykorzystywane są jedynie naturalne produkty. Metoda ta pozwala uzyskać naturalną fakturę obu stronom skóry. W przeciwieństwie do wyprawy chromowej powierzchnia skóry nie jest jednolita i pozbawiona nieregularności. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego wiekowe wyroby ze skóry starzeją się w bardzo szlachetny sposób – to właśnie dzięki tej metodzie. Zapewnia ona bardzo ładne patynowanie oraz charakterystyczny dźwięk skrzypienia przy zginaniu. Skóra wyprawiana roślinnie jest jej najbardziej wyjątkową odmianą i gwarantuje uzyskanie naturalnego nierównomiernego koloru. Korzystamy z tak zwanych szczupaków z polskich garbarni, które wykorzystujemy w trzech różnych grubościach w zależności od wyrobu (4 mm, 2,5 mm i 1 mm) oraz w wersjach ‘międlonych’ w przypadku wyrobów wymagających skóry miękkiej. Aby zapewnić najwyższą jakość skóry szczupaki wybieramy osobiście w siedzibach garbarni o ponadstuletniej tradycji.

OKUCIA KALETNICZE

Nasze okucia są starannie wybierane aby pasowały jakością i stylem do naszych wyrobów. Do naszych wyrobów od 2019 roku wykorzystujemy tylko okucia z czystego mosiądzu, w formie odlewanej. Zawsze są to produkty najwyższej jakości, niejednokrotnie producentów małoseryjnych lub manufaktur pracujących wciąż wg przedwojennych zasad i na zabytkowej aparaturze. W przyszłości planujemy odlewać własne okucia, według naszych projektów.

TAŚMY

Taśmy nośne i inne z których korzystamy są produkowane ze stuprocentowej, polskiej bawełny w zakładzie o nieledwie stuletniej historii sięgającej dwudziestolecia międzywojennego. Pomimo tradycyjnego splotu i naturalnego składu spełniają one bardzo rygorystyczne normy obciążeniowe i cechują się niezwykłą odpornością na warunki atmosferyczne. Taśmy w naszych produktach występują w kilku szerokościach i grubości przynajmniej 3mm.

FILC

Filc z którego korzystamy jest wykonywany w 100% z wełny naturalnej. W przeciwieństwie do filcu syntetycznego wytwarzanego z włókien poliestrowych, filc naturalny jest wyrobem współcześnie dość rzadkim i ekskluzywnym. Filce z których korzystamy są przez nas importowane są z hiszpańskiej fabryki o historii sięgającej dwóch wieków wstecz. Jest to produkt najwyższej jakości o wyjątkowej odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne. Filc w naszych produktach występuje w dwóch grubościach – 1mm i 3mm o wysokiej gramaturze i gęstosci.

NICI

Korzystamy jedynie z naturalnych nici lnianych o grubościach dostosowanych do typu materiału wykorzystywanego w danym produkcie.

We place great emphasis on the quality of raw materials from which we manufacture our products. We do not use synthetic materials. This applies to the entire production process, from the manufacture of the product, through its finishing, maintenance, confectioning and packing to shipping. Our products are manufactured with a view to future generations. We believe that the combination of traditional handicraft methods, natural and the best quality raw materials with modern technologies allows our products to become an intergenerational, heritage good.

Below you can learn more about the range of raw materials we use and see how much effort we put into their selection and making sure that they meet our requirements.

LEATHERS

Our leathers are products made according to the same methods for over a hundred years. We only use bovine vegetable-tanned leathers without the addition of chromium salts. This is a noble process that only natural products are used for. This method allows you to get a natural texture on both sides of the skin. In contrast to chromium, the surface of the skin is not homogeneous and free of irregularities. If you’ve ever wondered why age-old leather products age in a very noble way – it’s thanks to this method. It provides very nice patination and a characteristic sound of squeaking when bending. Vegetable-tanned leather is its most unique variety and guarantees a natural, uneven colour. We use hides from Polish tanneries, which we use in three different thicknesses depending on the product (4 mm, 2.5 mm and 1 mm) also in versions mechanically (not chemically) softened where needed. To ensure the highest quality pike we choose in person in the tanneries headquarters with more than a century tradition.

FELT

The felt we use is made of 100% natural wool. In contrast to synthetic felt made from polyester fibers, natural felt is a rare and exclusive product today. The felts we use are imported by us from a Spanish factory with a history that goes back two centuries. It is a top quality product with exceptional resistance to adverse weather conditions. Felt in our products comes in two thicknesses – 1mm and 3mm with a high basis weight and density.

HARDWARE

Our fittings are carefully selected to match the quality and style of our products. For our products, from 2019, we use only fittings made of pure, cast brass. They are always the products of the highest quality, often from small-sized producers or manufactures who are still working according to pre-war rules and antique equipment. In the future, we plan to cast our own fittings, according to our designs.

WEBBING

The webbing and other tapes that we use are made of 100% Polish cotton in a plant with almost 100 years of history dating back to the interwar period. Despite the traditional weave and the natural composition, they meet very stringent load standards and are extremely resistant to weather conditions. Tapes in our products are available in several widths and thicknesses of at least 3mm.

THREADS

We use only natural linen threads with thicknesses adapted to the type of material used in a given product. In some products we use Fil Au Chinois threads (click) – a French manufacturer, which since 1847 provides the best manufacturers of the highest quality linen thread waxed with natural beeswax.